Ekspert

Zarządzanie, komunikacja, innowacje, zrównoważony rozwój: coaching, mentoring i szkolenia

CredentialBadges_PCC

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF w języku polskim lub  angielskim.

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – coach z międzynarodową akredytacją na poziomie profesjonalnym PCC ICF, trener, konsultant i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie m.in. zarządzania, komunikacji, innowacji, zrównoważonego rozwoju. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera firmy i inne instytucje oraz osoby prywatne w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu liderów i ich zespołów. Odnosi sukcesy także w pracy z osobami indywidualnymi.

Współpracuje z liderami i ich zespołami. Zakres prowadzonego przez nią doradztwa i warsztatów obejmuje m.in. zarządzanie (zespołami, projektami), komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia.

około 200
około 130
około 2500
około 250
około 500
ponad 5500
57

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ,Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski (wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny), Háskóli Íslands -Islandia, Helmholtz -Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy, Lunds Universitet – Szwecja, University of Southampton – Wielka Brytania, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Universiteit Twente – Holandia,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Ambasada Republiki Indonezji, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL, Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych, Stowarzyszenie OPTA, WWF
oraz firmami, np.:
Amazon, Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Centrum Pomocy Profesjonalnej, Corning, Ecorys Polska, Emerson, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Transprojekt Gdański.

Wybrane publikacje

 • Ewelina Antonowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska 2021. Sustainability indicators – water, raw materials and energy in the fashion industry based on practices of global fashion brands. w: Smol M. (red.). Conference proceedings: 2nd International Conference on Strategies toward Green Deal Implementation – Water Raw Materials & Energy 8-10 December 2021. Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Science, Kraków, 80.
 • Roge-Wiśniewska M. 2021. Sustainable Life Culture for Climate Change, or What Everyone Can Do to Counteract Climate Change and to Adapt to It. w: Leal Filho W., Luetz J.M., Yayeh Aya D. (red.) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22759-3_48-1>, 1-23.
 • Laudy A., Roge-Wiśniewska M. 2021. Nowe znaczenie instytucji kultury – wyzwania dla muzeów w kontekście zmian środowiska przyrodniczego. w: Sadowski R.F., Falencka-Jabłońska M. (red.) Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 129–142.
 • Lenart W., Roge-Wiśniewska M. 2020. Merytoryczne i społeczne podstawy operacjonalizacji strategii ochrony klimatu. w: Łukaszewska K. (red.) Globalna Odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 127–144.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View. Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2012, Zaangażowane społecznie zarządzanie środowiskiem jedną z dróg do zrównoważonego rozwoju. w: Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 217–229.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian