Inspiracje

Wznowienie działalności Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) wznowiła działalność 04. marca 2019 r. Komisja ta jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powoływanym na podstawie art. 132 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2081 z późniejszymi zmianami).

Zarządzeniem nr 6.Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. ustalony został nowy skład KKOOŚ, obejmujący 49 ekspertów. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni dr hab. inż. Roman Wójcik. Jego zastępcami są: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski , prof. AP i dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK. Natomiast funkcję sekretarza powierzono dr Joannie Adamowicz. Akty powołania do KKOOŚ z rąk Wiceminister w randze Sekretarza stanu – Głównego Konserwatora Przyrody Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego przyjęło m.in. kilku członków Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych <www.skos.org.pl>, tj. dr Witold Lenart (prezes SKOŚ), dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Wiceprezes SKOŚ), mgr Ryszard Kowalczyk, dr inż Barbara Kozłowska, mgr Anita Kuliś, mgr inż. arch. kraj. Joanna Tomaszkiewicz, dr inż Andrzej Tyszecki.

Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególności:
1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko;
4) współpraca z regionalnymi komisjami do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian