Inspiracje

Konferencja: Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą 2021

Termin:
7-8 października 2021 r.

Miejsce:
budynek NOT
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Cele konferencji:
• prezentacja teoretycznego i praktycznego dorobku polskich i europejskich ośrodków naukowych w zakresie skutecznych rozwiązań służących ochronie przed powodziami, retencji wody oraz ochronie przed suszą,
• wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja reprezentantów środowisk naukowych i praktyków zajmujących się problematyką wodną w kontekście powodzi i suszy w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przeciwpowodziowej, innowacyjnych technologii i systemów do magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej oraz szeroko rozumianego gospodarowania wodami.

Referaty wprowadzające:
1. Zagadnienia prawne związane z gospodarką wodną – prof. Marek Górski,
2. Optymalizacja zużycia wody w produkcji rolniczej – prof. Jerzy Niziński,
3. Zagospodarowanie wód opadowych – dr inż. Marta Czaplicka,
4. Możliwość zapobiegania niedoborowi wód w gospodarstwach rolnych – dr Piotr Chohura,
5. Zagrożenie suszą – dr hab. Krzysztof Lejcuś prof. uczelni,
6. Ogrody deszczowe jako możliwość retencji wody dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski prof. uczelni,
7. Retencja rozproszona i jej wymiarowanie – prof. Paweł Licznar.

Debata nt.:
Europejski Zielony Ład a gospodarka wodami deszczowymi

Forma prezentacji prac:
• referaty,
• postery.

Publikacje:
• materiały konferencyjne zawierające streszczenia pracy w języku polskim lub angielskim (1 strona),
• monografia zawierająca pełne artykuły (dodatkowy koszt uzależniony od liczby artykułów zaakceptowanych do druku).

Organizatorzy:
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)

Terminarz:
• do 5.09.2021 – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie propozycji artykułu(ów),
• do 10.09.2021 – dokonanie przelewu z opłatą,
• do 12.09.2021 – Komunikat nr 2.

Opłata:
450 zł, niższa dla studentów i doktorantów – 300 zł
przelewem na konto NOT w Santander Bank: 87 1090 1522 0000 0001 4202 1819
tytuł przelewu: „Powódź, susza 2021” imię i nazwisko uczestnika.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają:
• materiały konferencyjne w formie książki streszczeń,
• kawę, herbatę i drobne przekąski w trakcie przerw w obradach,
• lunch,
• udział w kolacji,
• możliwość nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Niziński – przewodniczący
dr inż. Marta Czaplicka – sekretarz
prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
dr hab. inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
dr hab. Krzysztof Lejcuś prof. uczelni
dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski prof. uczelni
dr inż. Piotr Chohura

Komitet Organizacyjny:
dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni – przewodnicząca
dr inż. Beata Cieniawska
dr inż. Ewelina Gudarowska
dr inż. Anna Żołnierczyk
mgr Monika Kołodziejczak

Zgłoszenia uczestnictwa oraz korespondencja w sprawie pytań i uwag:
dr hab. inż. Agnieszki Nawirska-Olszańska prof. uczelni
• pocztą tradycyjną na adres:
NOT – Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.nawirska-olszanska@not.pl

W zgłoszeniu należy podać tytuł oraz dołączyć streszczenie wystąpienia.

 

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian