Inspiracje

Stypendia DBU – szansą zawodową dla osób zaangażowanych w ochronę środowiska

Stypendia  Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Cel stypendium:
realizacja projektu poruszającego ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech połączonego ze stażem w wybranej instytucji, tj. np.  przedsiębiorstwach, ministerstwach i innych urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo-rozwojowych, uczelniach,  instytutach badawczych. Instytucję można wskazać samodzielnie lub przez DBU.

Zakres merytoryczny projektu:
szeroko rozumiana ochrona środowiska, tj. m.in. ochrona przyrody, powietrza, gleb i innych komponentów środowiska przyrodniczego, gospodarka odpadami, modelowanie i prognozowanie zmian środowiska, zarządzanie środowiskiem, GIS, teledetekcja, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska.

Czas trwania stażu:
6 miesięcy, ale pod koniec stypendium można wnioskować o przedłużenie do 12 miesięcy.

Wysokość stypendium:
1 250 euro na miesiąc (wolne od podatku) oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Sposób przyznawania stypendiów:
konkurs, w którym można startować tylko raz.

Kto może ubiegać się o stypendium:
– absolwenci polskiej uczelni (dyplom magistra) oraz studenci ostatniego roku studiów oraz doktoranci zainteresowani tematyką ochrony środowiska,
– jeśli uzyskali dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat,
– którzy nie ukończyli 31 roku życia,
– osoby posiadające stały pobyt w Polsce.

Dokumenty niezbędne przy aplikacji o stypendium:
1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu, według następującego schematu:
• Temat projektu
• Wprowadzenie
• Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
• Cel projektu
• Określenie metodyki (harmonogramu) pracy
• Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
• Bibliografia;
2. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu;
Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).
3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej;
4. CV;
5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego – kopia suplementu dyplomu lub pismo z lektoratu/ szkoły językowej, ew. posiadany certyfikat.

Rejestracja:
w terminie 16.03.2019 – 16.09.2019 poprzez formularz on-line https://www.dbu.de/2611.html

Rozmowy kwalifikacyjne:
w dniach 17-18 października 2019 r. w Poznaniu – wymagana jest prezentacja projektu w PowerPoint w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów:
23 listopada 2019 r., Warszawa

Wyjazd do Niemiec:
początek lutego 2020 r.

Wyjazd na staż poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy.

Szczegóły nt. stypendium oraz kontakty dla kandydatów:
http://www.sds.org.pl/index.php/stypendia-dbu/nabor-stypendystow/126-harmonogram-naboru-kryteria-wymagane-dokumenty

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian