Ekspert

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie: zarządzanie, innowacje, komunikacja i edukacja – wykładowca akademicki, doradca, trener, mentor i coach z międzynarodową akredytacją PCC ICF

CredentialBadges_PCC

Zapraszam do zapoznania się z kodeksem etycznym ICF w języku polskim lub  angielskim.

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Zrównoważony rozwój – zrównoważone życie: coaching, komunikacja, zarządzanie, innowacje i edukacja – wykładowca akademicki, trener, coach z międzynarodową akredytacją PCC ICF.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia dla firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Coach z międzynarodową akredytacją PCC ICF. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu oraz talentom takim jak empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner, rozumie skomplikowane współzależności i relacje m.in. pomiędzy działalnością firm a otaczającym je środowiskiem przyrodniczym i społecznym, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wspiera przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w rozwoju i wprowadzaniu zmian.
Współpracuje z liderami i ich zespołami. Zakres prowadzonego przez nią coachingu, doradztwa i warsztatów obejmuje m.in. komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, realizacja projektów zespołowych, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo-rozwojową, zarządzanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, oddziaływanie działalności człowieka na środowisko i zdrowie, mitygowanie negatywnych oddziaływań, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautorka kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Współzałożycielka i wiceprezeska ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członkini Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A.. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu liderów i ich zespołów. Odnosi sukcesy także w pracy z osobami indywidualnymi.

około 200
około 130
około 2000
około 250
około 200
ponad 5000
56

Katalizator Zmian współpracował z m.in.:

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, przedsiębiorcy funkcjonujący m.in. na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, kieleckiego i lubelskiego.

Ekspert Katalizatora Zmian współpracował ponadto z m.in.:

uczelniami i instytucjami badawczymi, np.:
Uniwersytet Warszawski, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands -Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja, Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) – Niemcy,
instytucjami publicznymi takimi jak np.:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko), Ambasada Republiki Indonezji, Starostwo Powiatowe w Płocku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
organizacjami pozarządowymi takimi jak np.:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych (wiceprezes), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (członek zarządu), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Metropolitarny, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Stowarzyszenie OPTA, WWF,
oraz firmami, np.:
Bureau Veritas Polska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Ecorys Polska, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Transprojekt Gdański.

Wybrane publikacje

 • Ewelina Antonowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska 2021. Sustainability indicators – water, raw materials and energy in the fashion industry based on practices of global fashion brands. w: Smol M. (red.). Conference proceedings: 2nd International Conference on Strategies toward Green Deal Implementation – Water Raw Materials & Energy 8-10 December 2021. Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Science, Kraków, 80.
 • Roge-Wiśniewska M. 2021. Sustainable Life Culture for Climate Change, or What Everyone Can Do to Counteract Climate Change and to Adapt to It. w: Leal Filho W., Luetz J.M., Yayeh Aya D. (red.) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22759-3_48-1>, 1-23.
 • Laudy A., Roge-Wiśniewska M. 2021. Nowe znaczenie instytucji kultury – wyzwania dla muzeów w kontekście zmian środowiska przyrodniczego. w: Sadowski R.F., Falencka-Jabłońska M. (red.) Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 129–142.
 • Lenart W., Roge-Wiśniewska M. 2020. Merytoryczne i społeczne podstawy operacjonalizacji strategii ochrony klimatu. w: Łukaszewska K. (red.) Globalna Odpowiedzialność człowieka – między analizą zjawisk a prognozą etyczną. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 127–144.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. (red.) 2016, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Materiały konferencji „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Wydawnictwo WGSR UW, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2015, Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View. Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 13, 1, 113-118.
 • Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. (red.) 2015, Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Roge-Wiśniewska M. 2012, Zaangażowane społecznie zarządzanie środowiskiem jedną z dróg do zrównoważonego rozwoju. w: Kantowicz E., Roge-Wiśniewska M. (red.) Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 217–229.
 • Roge-Wiśniewska M., 2010, Environmental management and sustainable development. w: Roge-Wiśniewska M. (red.), Environmental Management and Assessment in Poland. Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, Warsaw, 15–19.
 • Roge-Wiśniewska M., 2004, Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia. Problemy Ocen Środowiskowych 1[24], 44–48.
 • biuro@katalizator-zmian.pl
 • +48 609 571 933
 • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian