Inspiracje

Konferencja 100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?

Symboliczne 100 lat liczone jest od propozycji utworzenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP).  PROP na swojej stronie podaje, że propozycję tę złożyli polscy przyrodnicy, leśnicy i miłośnicy turystyki, na spotkaniu w dniu 17 grudnia 1919 r. Pomysłodawcami byli m.in. profesorowie, w tym W. Szafer, J.G. Pawlikowski, E. Romer czy S. Sokołowski, przedstawiciele kultury, np. malarz S. Kamocki oraz administracji, np. K. Prauss, Minier Oświaty.

Kiedy:
2-3 grudnia 2019

Gdzie:
Dom Technika NOT w Warszawie
ul. Czackiego 3/5

Dla kogo:
naukowcy i praktycy z biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych.

Cel konferencji:
analiza historycznych sukcesów i porażek ochrony środowiska w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodne z 17. Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Ponadto konferencja ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

Planowane tematy:

ochrona środowiska w gospodarce rynkowej, megatrendy a ochrona środowiska, wdrażanie prawa unijnego i międzynarodowego ochrony środowiska w Polsce, działanie krajowego systemu obszarów chronionych, skuteczność ochrony gatunkowej w Polsce, turystyka i rolnictwo w obszarach chronionych, system ocen środowiskowych w Polsce, system opłat i kar w ochronie środowiska, system finansowania ochrony środowiska w Polsce, promowanie ekologicznych technologii, ekoinnowacje, system planowania przestrzennego i ochrona środowiska, edukacja o środowisku, świadomość ekologiczna i jej przejawy, kompetencje instytucji w zakresie ochrony środowiska

prezentowane w poniższych blokach tematycznych:

– Historia i osiągnięcia ochrony środowiska w Polsce 1919-2019

– Diagnoza systemu ochrony środowiska ad 2019

– Nowe idee dla zrównoważonego rozwoju (w ramach międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All)

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://bit.ly/2XKivOV

Zgłoszenia abstraktów wystąpień:
do 15 września 2019 roku na adres e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Abstrakt powinien zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz stopień naukowy autorów, tytuł, afiliację oraz streszczenie referatu o długości do 250 słów. Przewidywany termin kwalifikacji referentów na konferencję i ich przydzielenie do poszczególnych bloków tematycznych to 30 września 2019.

Autorzy referatów zainteresowani ich wydaniem w monografii powinni przesłać pełny tekst artykułu do dnia 15 października 2019 roku. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wielo-autorskiej w wydawnictwie SGGW.

Organizatorzy:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Katedra Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Opłata:
150 zł, którą należy złożyć do dnia nadesłania artykułu konferencyjnego. Organizatorzy przewidują możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczestników reprezentujących organizacje i instytucje pozarządowe.

Konto: 53 1240 1024 1111 0010 1422 8655.

Rada Naukowo-Programowa:

dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Zbigniew Bochniarz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Warsaw&Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle

dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Gospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

dr Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

mgr Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Barbara Szulczewska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

dr Michał Wilczyński, niezależny

dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Tadeusz Borys; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Barbara Żarska, Katedra Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Honorowy patronat:
6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej):Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak.

 

Aktualności:
nt. konferencji będą publikowane na jej stronie.

Komentarze (0)

  • biuro@katalizator-zmian.pl
  • +48 609 571 933
  • © Copyright 2018 - Katalizator Zmian